വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉത്ഘാടനം 2014 മെയ് 11 നു കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത്.


Live

comments powered by Disqus